Polityka prywatności

W związku z faktem, że poprzez portal internetowy www.nikalab.pl  możemy gromadzić Państwa dane osobowe (zwłaszcza w zakresie informacji podanych w formularzach kontaktowych oraz zawartych w plikach „cookies”) przedstawiamy informacje dotyczące ochrony Państwa prywatności.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejsza polityka prywatności i korzystania z plików cookies w nikalab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiera zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

  2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest nikalab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-797), przy ul. Franciszka Klimczaka 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000871625, NIP: 1182216544, REGON: 387646363, o kapitale zakładowym w wysokości 600.000 zł, (zwana dalej „nikalab” lub „Administratorem”), będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych i ochroną Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod@nikalab.eu  lub korespondencyjnie na adres Administratora wskazany powyżej.

  3. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO:

   http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

  4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem może jednak utrudnić lub uniemożliwić skorzystanie ze Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Państwa dane osobowe mogą być także zbierane i przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych obciążających Administratora na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

  6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu
   i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

  7. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej Polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

 2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

  1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy
   – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

  2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 Polityki Prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

 3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

  1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta
   w Sklepie Internetowym.

  2. Administrator zbiera Państwa dane osobowe (w postaci imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu e-mail, numeru telefonu oraz innych danych podanych w treści wiadomości) w szczególności poprzez formularze kontaktowe dostępne na stronie www.nikalab.pl  w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Przetwarzanie danych w takim przypadku może następować na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b (podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy) lub art. 6 ust. 1  lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na udzieleniu odpowiedzi na zapytanie i informowaniu o dostępnych produktach i usługach). W przypadku osób, które wyrażą zgodę na otrzymywanie komunikatów i informacji handlowych, Administrator będzie przetwarzał wskazane w formularzu kontaktowym w celu kierowania komunikatów marketingu bezpośredniego oraz innych informacji dotyczących działalności Administratora.

  3. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie Internetowym w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

  4. W przypadku przetwarzania danych dla celów wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy
   o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

   Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia
   w inny sposób zawartej umowy, a następnie mogą być przetwarzane przez Administratora w ramach prawnie uzasadnionych interesów Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), maksymalnie do czasu przedawnienia wszelkich wzajemnych roszczeń miedzy stronami Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej. Maksymalny zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię i nazwisko, nazwa firmy; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), numer identyfikacji podatkowej (NIP).

  5. W przypadku przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora). Dodatkową podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, wyrażona w trybie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r.

   Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.

   Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

  6. W przypadku przetwarzania danych dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. w szczególności prowadzenia ksiąg rachunkowych w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2021.217 t.j.) podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

   Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych (w przypadku ksiąg rachunkowych  termin ten wynosi 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą). Maksymalny zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta, historia Zamówień.

  7. W przypadku przetwarzania danych dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora podstawą przetwarzania danych jest art.  6 ust. 1 lit. f RODO.

   Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa. Maksymalny zakres danych obejmuje: imię i nazwisko; nazwa firmy; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), numer identyfikacji podatkowej (NIP).

  8. Państwa dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu, dla którego ich przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na realizację celów wskazanych powyżej.

 4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

  1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

  2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w Polityce Prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.

  3. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

   1. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu do paczkomatu, do punktu odbioru DHL lub przesyłką kurierską na adres wskazany przez Klienta, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi;        

   2. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora
    w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta;

   3. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką Prywatności;

   4. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką Prywatności.

  4. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w szczególności do niektórych podwykonawców dostawców systemów informatycznych, tj. odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych.. W sytuacji, gdy takie przekazanie okaże się niezbędne (np. na żądanie osoby, której dane dotyczą) Administrator zastosuje wszelkie dostępne prawnie środki ochrony (np. przewidziane w art. 46 RODO) w celu zabezpieczenia takiego przekazania danych. Należy mieć jednak na względzie, że przetwarzanie danych osobowych w serwisach, na których mamy publiczne profile ma międzynarodowy charakter. Przekazywanie danych do państw spoza EOG przez poszczególne serwisy odbywa się z zastosowaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez te serwisy w ich Politykach prywatności.

 5. KONTAKTOWANIE SIĘ Z NIKALAB ZA POMOCĄ SOCIAL MEDIA

  1. Korzystanie ze strony nikalab na platformie Linkedin

   1. Dane osobowe użytkowników korzystających ze strony https://www.linkedin.com/company/nikalab-pl/  przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomości skierowane do Administratora, prowadzenia dyskusji w ramach komentarzy pod postami, udostępniania postów Administratora osobom obserwującym, w celach marketingowych polegających na informowaniu o produktach i usługach przez Administratora oraz w celach statystycznych, polegających na korzystaniu z przedstawionych przez LinkedIn Ireland Unlimited Company danych statystycznych o wyświetleniach postów, ich zasięgu, liczbie interakcji i danych demograficznych obserwujących użytkowników.

   2. Podanie danych osobowych poprzez stronę https://www.linkedin.com/company/nikalab-pl/  jest dobrowolne. Z uwagi na stosowane przez LinkedIn Ireland Unlimited Company zasady funkcjonowania serwisu www.linkedin.com  wysłanie wiadomości lub skomentowanie postu oznacza automatyczne przekazanie imienia, nazwiska i zdjęcia do Administratora.

   3. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników strony https://www.linkedin.com/company/nikalab-pl/  odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, to jest w celu realizowanie prawnie uzasadnionych interesów Administratora w zakresie interakcji z Użytkownikami, odpowiedzi na wiadomości i komentarze, dostarczania postów, oraz analizy danych statystycznych.

   4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisu www.linkedin.com  znaleźć można pod adresem https://www.linkedin.com/psettings/  Użytkownik w każdym momencie może usunąć komentarze pod postami Administratora danych, przestać obserwować stronę https://www.linkedin.com/company/nikalab-pl/  lub usunąć konto w serwisie www.linkedin.com .

  2. Korzystanie z Fanpage nikalab na platformie Facebook

   1. Dane osobowe użytkowników korzystających ze strony https://www.facebook.com/nikalabpl/  są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na prywatne wiadomości skierowane do Administratora, prowadzenia dyskusji w ramach komentarzy pod postami, udostępniania postów Administratora osobom obserwującym Fanpage, w celach marketingowych polegających na informowaniu o produktach i usługach przez Administratora oraz w celach statystycznych, polegających na korzystaniu z przedstawionych przez Facebook Ireland Ltd. danych statystycznych o wyświetleniach postów, ich zasięgu, liczbie interakcji i danych demograficznych obserwujących użytkowników.

   2. Podanie danych osobowych na stronie https://www.facebook.com/nikalabpl/  dobrowolne. Z uwagi na stosowane przez Facebook Ireland Ltd zasady funkcjonowania serwisu www.facebook.com  wysłanie wiadomości lub skomentowanie postu oznacza automatyczne przekazanie imienia, nazwiska i zdjęcia w tym serwisie do Administratora.

   3. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników Fanpage https://www.facebook.com/nikalabpl/  odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, to jest w celu realizowanie prawnie uzasadnionych interesów Administratora w zakresie interakcji z Użytkownikami, odpowiedzi na wiadomości i komentarze, dostarczania postów, oraz analizy danych statystycznych związanych z Fanpage.

   4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisu www.facebook.com  znaleźć można pod adresem https://www.facebook.com/privacy/explanation . Użytkownik w każdym momencie może usunąć komentarze pod postami Administratora danych, przestać obserwować Fanpage https://www.facebook.com/nikalabpl/  lub usunąć konto w serwisie www.facebook.com .

  3. Korzystanie z profilu nikalab na platformie Instagram

   1. Dane osobowe użytkowników korzystających z profilu https://www.instagram.com/nikalab.pl/   przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na prywatne wiadomości skierowane do Administratora, prowadzenia dyskusji w ramach komentarzy pod postami, udostępniania postów Administratora osobom obserwującym profil, w celach marketingowych polegających na informowaniu o produktach i usługach przez Administratora oraz w celach statystycznych, polegających na korzystaniu z przedstawionych przez Facebook Ireland Ltd. danych statystycznych o wyświetleniach postów, ich zasięgu, liczbie interakcji i danych demograficznych obserwujących użytkowników.

   2. Podanie danych osobowych na  jest dobrowolne. Z uwagi na stosowane przez Facebook Ireland Ltd zasady funkcjonowania serwisu www.instagram.com  wysłanie wiadomości lub skomentowanie postu oznacza automatyczne przekazanie imienia, nazwiska i zdjęcia w tym serwisie do Administratora.

   3. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników profilu https://www.instagram.com/nikalab.pl/  odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, to jest w celu realizowanie prawnie uzasadnionych interesów Administratora w zakresie interakcji z Użytkownikami, odpowiedzi na wiadomości i komentarze, dostarczania postów, oraz analizy danych statystycznych związanych z profilem.

   4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisu www.instagram.com  znaleźć można pod adresem https://help.instagram.com/519522125107875  oraz wykorzystywania plików cookies pod adresem https://help.instagram.com/1896641480634370 . Użytkownik w każdym momencie może usunąć komentarze pod postami Administratora danych, przestać obserwować profil https://www.instagram.com/nikalab.pl/  lub usunąć konto w serwisie www.instagram.com .

  4. Korzystanie z kanału nikalab na platformie Youtube

   1. Dane osobowe użytkowników korzystających ze strony https://www.youtube.com/channel/UCI4iyD1NSUxQyGIKHxNBjvg  przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na prywatne wiadomości skierowane do Administratora, prowadzenia dyskusji w ramach komentarzy pod postami, udostępniania postów Administratora osobom obserwującym profil, w celach marketingowych polegających na informowaniu o produktach i usługach przez Administratora oraz w celach statystycznych, polegających na korzystaniu z przedstawionych przez Google Ireland Ltd. lub Google LLC, danych statystycznych o wyświetleniach postów, ich zasięgu, liczbie interakcji i danych demograficznych obserwujących użytkowników.

   2. Podanie danych osobowych poprzez https://www.youtube.com/channel/UCI4iyD1NSUxQyGIKHxNBjvg  jest dobrowolne. Z uwagi na stosowane w tym portalu zasady funkcjonowania serwisu www.youtube.com  wysłanie wiadomości lub skomentowanie postu oznacza automatyczne przekazanie imienia, nazwiska i zdjęcia w tym serwisie do Administratora.

   3. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników strony https://www.youtube.com/channel/UCI4iyD1NSUxQyGIKHxNBjvg  odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, to jest w celu realizowanie prawnie uzasadnionych interesów Administratora w zakresie interakcji z Użytkownikami, odpowiedzi na wiadomości i komentarze, dostarczania postów, oraz analizy danych statystycznych związanych z profilem.

   4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisu www.youtube.com  znaleźć można pod adresem https://policies.google.com/privacy . Użytkownik w każdym momencie może usunąć komentarze pod postami Administratora danych, przestać obserwować profil Administratora na portalu youtube.com lub usunąć konto w serwisie www.youtube.com .

  5. Korzystanie z nikalab na platformie Twitter

   1. Dane osobowe użytkowników korzystających ze strony twitter.com/nikalab_pl  są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na prywatne wiadomości skierowane do Administratora, prowadzenia dyskusji w ramach komentarzy pod postami, udostępniania postów Administratora osobom obserwującym profil, w celach marketingowych polegających na informowaniu o produktach i usługach przez Administratora oraz w celach statystycznych, polegających na korzystaniu z przedstawionych przez Twitter, Inc oraz Twitter International Company  danych statystycznych o wyświetleniach postów, ich zasięgu, liczbie interakcji i danych demograficznych obserwujących użytkowników. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Twitter można znaleźć pod adresem https://twitter.com.en/

   2. Podanie danych osobowych poprzez Administratora na portalu Twitter jest dobrowolne.
    Z uwagi na stosowane przez zasady funkcjonowania serwisu www.twitter.com  wysłanie wiadomości lub skomentowanie postu oznacza automatyczne przekazanie imienia, nazwiska
    i zdjęcia w tym serwisie do Administratora.

   3. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników ze strony   twitter.com/nikalab_pl  odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, to jest w celu realizowanie prawnie uzasadnionych interesów Administratora w zakresie interakcji z Użytkownikami, odpowiedzi na wiadomości i komentarze, dostarczania postów, oraz analizy danych statystycznych związanych z profilem.

   4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisu   www.twitter.com   znaleźć można pod adresem https://twitter.com/en/privacy . Użytkownik
    w każdym momencie może usunąć komentarze pod postami Administratora danych, przestać obserwować profil Administratora na twitter.com/nikalab_pl  lub usunąć konto w serwisie www.twitter.com

  6. Korzystanie z nikalab na platformie Pinterest

   1. Dane osobowe użytkowników korzystających z kanału Administratora na https://pl.pinterest.com/nikalab_pl/_saved/  są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na prywatne wiadomości skierowane do Administratora, prowadzenia dyskusji w ramach komentarzy pod postami, udostępniania postów Administratora osobom obserwującym profil, w celach marketingowych polegających na informowaniu o produktach i usługach przez Administratora oraz w celach statystycznych, polegających na korzystaniu z przedstawionych przez Google Ireland Ltd. danych statystycznych o wyświetleniach postów, ich zasięgu, liczbie interakcji i danych demograficznych obserwujących użytkowników.

   2. Podanie danych osobowych poprzez stronę https://pl.pinterest.com/nikalab_pl/_saved/  na portalu Pinterest jest dobrowolne. Z uwagi na stosowane w tym portalu zasady funkcjonowania wysłanie wiadomości lub skomentowanie postu oznacza automatyczne przekazanie imienia, nazwiska i zdjęcia w tym serwisie do Administratora.

   3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników profilu Administratora na stronie https://pl.pinterest.com/nikalab_pl/_saved/  odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, to jest w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w zakresie interakcji z Użytkownikami, odpowiedzi na wiadomości i komentarze, dostarczania postów, oraz analizy danych statystycznych związanych z profilem.

   4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisu Pinterest znaleźć można pod adresem https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy  zaś informacje na temat wykorzystania plików cookies dostępne są pod adresem https://policy.pinterest.com/pl/cookies  Użytkownik w każdym momencie może usunąć komentarze pod postami Administratora danych, przestać obserwować profil Administratora na portalu printerest.com lub usunąć konto w serwisie https://pl.pinterest.com/ .

  7. Korzystanie z nikalab na platformie TikTok

   1. Dane osobowe Użytkowników korzystających ze strony https://www.tiktok.com/@nikalab.pl  na platformie TikTok są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na prywatne wiadomości skierowane do Administratora, prowadzenia dyskusji w ramach komentarzy pod filmikami stworzonych przez innych Użytkowników oraz wchodzenie w interakcję z tymi filmami i innymi Użytkownikami, udostępniania postów Administratora osobom obserwującym profil, w celach marketingowych polegających na informowaniu o produktach i usługach przez Administratora oraz w celach statystycznych, polegających na korzystaniu z przedstawionych przez firmy TikTok Technology Limited („TikTok Ireland”), która jest zarejestrowana w Irlandii z siedzibą pod adresem 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irlandia, pod numerem 635755 oraz TikTok Information Technologies UK Limited („TikTok UK”), która jest zarejestrowana w Anglii z siedzibą pod adresem Wework, 125 Kingsway, London, WC2B 6NH, pod numerem 10165711.

   2. Podanie danych osobowych poprzez stronę https://www.tiktok.com/@nikalab.pl?  na platformie TikTok  jest dobrowolne.  Z uwagi na stosowane przez TikTok Ireland oraz TikTok UK zasady funkcjonowania serwisu www.tiktok.com , zakupy są dokonywane za pośrednictwem kont Apple iTunes lub Google Play. Nie gromadzimy żadnych informacji finansowych ani dotyczących faktur w związku z zawartą transakcją. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystywane są dane użytkownika, należy zapoznaj się z regulaminami i zawiadomieniami poszczególnych sklepów z aplikacjami.

   3. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników profilu tu link do Waszej strony  na portalu tiktok.com  obywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, to jest w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora udostępnienia platformy oraz jej ulepszania i zarządzania w zakresie interakcji z Użytkownikami, odpowiedzi na wiadomości i komentarze, dostarczania postów, oraz analizy danych statystycznych związanych z profilem. W celu zapewnienia skutecznej i dynamicznej Platformy oraz w prawnie uzasadnionym interesie firmy korzystamy z tychże informacji do ulepszania i rozwijania Platformy, zapobiegania przestępczości i zapewnienia użytkownikom bezpieczeństwa. Za zgodą Klienta dane osobowe mogą być wykorzystywane również do reklamy spersonalizowanej i promowania Platformy.        

 6. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

  1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie Polityki Prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.

  2. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać  z lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.

  3. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.

  4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

 7. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH I PRZYSŁUGUJĄCE UPRAWNIENIA

  1. Administrator chroni dane zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dba o bezpieczeństwo danych oraz szanuje prawo do prywatności.

  2. Przetwarzanie wszelkich danych następuje wyłącznie na zabezpieczonych serwerach, z zachowaniem zasad wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

  3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

   1. przetwarzane zgodnie z prawem,

   2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

   3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

  4. Administrator udostępnia Państwa dane osobowe w minimalnym zakresie, niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania portalu www.nikalab.pl  

  5. Administrator nie będzie wykorzystywał Państwa danych osobowych w celu zautomatyzowanego przetwarzania danych w rozumieniu art. 22 RODO.

 8. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

  1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora oraz prawo do żądania od Administratora ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Możecie Państwo także złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  2. Jeżeli mają Państwo pytania związane z przetwarzaniem danych lub chcecie Państwo zrealizować uprawnienia wskazane powyżej prosimy o kontakt z Administratorem w formie korespondencyjnej lub pod adresem e-mail: iod@nikalab.eu )

  3. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 RODO.

  4. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  5. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  6. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e-f RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  7. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

  8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie Polityki Prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.

 9. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

  1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko  

  2. Jakiego rodzaju pliki Cookies (ciasteczek) są wykorzystywane?

   1. Pliki Cookies (ciasteczka) sesji. Są to tymczasowe pliki Cookies (ciasteczka) pozostające w magazynie przeglądarki użytkownika do momentu opuszczenia Witryny. Zapewniają one identyfikację przeglądarki i komputera Użytkownika podczas przechodzenia pomiędzy poszczególnymi podstronami Witryny. Takie pliki Cookies (ciasteczka) są konieczne dla poprawnego działania niektórych mechanizmów Witryny. Zablokowanie Cookies (ciasteczek) sesji może spowodować, że nie będą Państwo stanie korzystać z całej funkcjonalności witryny.

   2. Pliki Cookies (ciasteczka) trwałe. Są wykorzystywane w celu zapamiętania wcześniejszych wizyt i akcji wykonanych przez Użytkownika w Witrynie (np. spersonalizowanie nawigacji, zapamiętanie wybranych przez użytkownika preferencji, itp.). Pliki Cookies (ciasteczka) tego rodzaju pozostają w magazynie przeglądarki Użytkownika również po opuszczeniu Witryny. Maksymalny okres przechowywania Cookies (ciasteczka) jest definiowany przez Witrynę zależnie od przeznaczenia, okres ten może być skrócony za pośrednictwem ustawień Państwa przeglądarki internetowej. Pliki Cookies (ciasteczka) trwałe (do momentu ich usunięcia lub wygaśnięcia) pozwalają na przekazanie zapisanych informacji do serwera przy każdych odwiedzinach Witryny.

   3. Pliki Cookies (ciasteczka) podmiotów zewnętrznych . W niektórych przypadkach, mogą zostać wykorzystane usługi zewnętrznych Wydawców (np. w celu obsługi reklam, optymalizacji komunikacji, obsługi statystyk oglądalności). Zewnętrzni wydawcy korzystają w ten sam sposób z plików Cookies (ciasteczek) aby zwiększyć skuteczność mierzenia oglądalności, skuteczność reklam.

  3. Zgoda Użytkownika na otrzymywanie Cookies (ciasteczek)  

   Pliki Cookies (ciasteczek) są wykorzystywane w Witrynie za zgodą Użytkownika. Zgoda może zostać wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika, w szczególności przeglądarki internetowej, której Użytkownik używa do przeglądania Witryny. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć lub zmienić zakres wyrażonej wcześniej zgody na wykorzystywanie w Witrynie plików Cookies (ciasteczek) oraz zdecydować o ich usunięciu poprzez wprowadzenie określonych zmian
   w konfiguracji przeglądarki. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

   1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

   2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

   3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

   4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

   5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.

  4. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

  5. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej
   w zakresie plików Cookies.

  6. Jeżeli uważają Państwo, że obecność plików Cookies (ciasteczek) narusza Państwa prywatność, możecie w każdej chwili zablokować ich otrzymywanie oraz usunąć Cookies (ciasteczka) już zgromadzone w magazynie przeglądarki. Zmiany można dokonać dla konkretnej Witryny albo ogólnie dla wszystkich połączeń z Państwa przeglądarki.

   1. Mozilla Firefox. W menu "Narzędzia" proszę wybrać "Opcje" i w nich zakładkę  "Prywatność". Przeglądarka daje możliwość zaznaczenia, że nie chcecie być śledzeni w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

   2. Microsoft Internet Explorer. W menu "Narzędzia" proszę wybrać "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność". Specjalnym suwakiem możecie regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem "Witryny" zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

   3. Google Chrome. W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki proszę wybrać "Narzędzia", a potem "Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

   4. Opera. Przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu otwórzcie menu i wybierzcie "Ustawienia" i dalej "Wyczyść historię przeglądania...". Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk "Zarządzaj ciasteczkami..." prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

   5. Apple Safari. W menu "Safari" proszę wybrać "Preferencje" i w nich zakładkę "Prywatność". Znajdują się w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.

   6. Inne przeglądarki. W ustawieniach przeglądarki należy odszukać ustawienia związane z prywatnością. W przypadku trudności ze znalezieniem odpowiedniej opcji sugerujemy zapoznanie się z dokumentacją przeglądarki na stronie internetowej jej producenta.

   7. Telefony komórkowe, tablety, inne urządzenia mobilne - Każdy model urządzenia może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Państwa urządzenia mobilnego lub zainstalowanej w nim przeglądarki.

  7. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są
   w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora.

  2. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków dotyczących niniejszej Polityki prywatności i plików cookies (ciasteczek), prosimy o skontaktowanie się z nami.