Regulamin

REGULAMIN
https://nikalab.pl/

 

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez nikalab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-797), przy ul. Franciszka Klimczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000871625, NIP: 1182216544, REGON: 387646363, o kapitale zakładowym w wysokości 600.000 zł, za pośrednictwem sklepu internetowego https://nikalab.pl/.

 

§ 1.
Definicje

 

Ilekroć w niniejszym regulaminie zostały użyte następujące zwroty lub określenia, należy przez nie rozumieć:  

 1. Apple Pay  – usługa umożliwiająca dokonywanie płatności mobilnych za pomocą urządzeń mobilnych marki Apple.
 2. BLIK  – system płatności mobilnych dostępny w aplikacji mobilnej obsługiwany przez Polski Standard Płatności sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-718), przy ul. Czerniakowskiej 87A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000493783, o kapitale zakładowym w wysokości 151.263.000 zł.
 3. Cena  – łączna cena za Zamówienie obejmująca cenę Produktu (Produktów), pakowania i dostawy.
 4. Czas Realizacji  – liczbę dni roboczych niezbędnych do wyprodukowania, skompletowania, powierzenia przewoźnikowi oraz dostarczenia Produktu (Produktów) do miejsca wskazanego przez Klienta w Formularzu Zamówienia, liczonych od dnia uznania Ceny na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 5. Dzień Roboczy  – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.
 6. Formularz Rejestracji  – elektroniczny formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający utworzenie Konta.
 7. Formularz Zamówienia – elektroniczny formularz dostępny w Sklepie Internetowym służący składaniu Zamówień poprzez dodawanie Produktu (Produktów) do Koszyka oraz określeniu warunków Umowy Sprzedaży.
 8. Godziny Robocze – godziny w przedziale od 9:00 do 17:00 w Dni Robocze.
 9. G Pay  -  usługa umożliwiająca dokonywanie płatności mobilnych za pomocą urządzeń mobilnych w sklepach i aplikacjach, które akceptują płatności Google.
 10. Karta Podarunkowa  – elektroniczny bon towarowy wydany na okaziciela o określonej wartości nominalnej, uprawniający Klienta do jednorazowego lub wielokrotnego dokonywania zakupu
  w Sklepie Internetowym. Karta Podarunkowa zastępuje środki pieniężne, ale sama nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części. W sytuacji, gdy wartość Zamówienia przekracza wartość Karty Podarunkowej, Klient zobowiązany jest do uiszczenia różnicy.
 11. Klient  – podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa Sprzedaży.
 12. Kodeks cywilny  – ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 13. Konsument  – osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przez Konsumenta należy rozumieć także osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zawierającą Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, dla której Umowa Sprzedaży nie posiada charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 14. Konto – funkcjonalność Sklepu Internetowego tworzona dla Użytkownika obejmująca zbiór zasobów i uprawnień przypisanych Użytkownikowi, dostępna dla Użytkownika po zalogowaniu się, tj. wprowadzeniu do Sklepu Internetowego loginu i hasła. Konto zawiera w szczególności informacje o dotychczas złożonych Zamówieniach i ich statusie, ponadto służy Użytkownikowi do składania Zamówień i zarządzania nimi.
 15. Koszyk – element oprogramowania Sklepu Internetowego umożliwiający Użytkownikowi dodawanie Produktu (Produktów) do Zamówienia.
 16. Newsletter – usługę dystrybucyjną świadczoną przez nikalab drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie od nikalab cyklicznych treści elektronicznych zawierających informacje o nikalab, Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 17. Opinia  – wypowiedź (lub dowolny fragment informacji) umieszczoną przez Użytkownika w Sklepie Internetowym, ściśle powiązaną z jego subiektywnymi odczuciami względem Produktu. Przedmiotem Opinii może być w szczególności ocena lub recenzja Produktu.
 18. PayPal – system płatności internetowych obsługiwany przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu (L-2449), przy 22-24 Boulavard Royal, numer w rejestrze handlowym: R.C.S. Luxembourg B 118 349.
 19. PayU  – system płatności internetowych obsługiwany przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 zł, w całości opłaconym. 
 20. Płatności Cykliczne – forma płatności pozwalająca na regularne obciążanie rachunku Klienta cyklicznie co 30 dni za pośrednictwem PayPal, Stripe, Apple Pay oraz G Pay, bez konieczności każdorazowego wykonywania przez Klienta transakcji w systemie operatora płatności. Klient ma możliwość modyfikacji terminu transakcji w ramach Płatności Cyklicznych poprzez zmianę harmonogramu dostaw Produktu (Produktów).
 21. Produkt – dostępną w Sklepie Internetowym rzecz ruchomą będącą przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a nikalab, w szczególności suplementy diety w rozumieniu ustawy
  z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Suplementy diety nie stanowią produktu leczniczego oraz nie stanowią zastępstwa dla produktów leczniczych przepisanych Klientowi przez lekarza.
 22. Przedsiębiorca – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierającą Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą i mającą dla niej charakter zawodowy wynikający w szczególności
  z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 23. Regulamin  – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego wraz z załącznikami.
 24. Sklep Internetowy – sklep internetowy nikalab dostępny pod adresem internetowym: https://nikalab.pl/.
 25. Sprzedawca lub nikalab  - nikalab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
  w Warszawie (02-797), przy ul. Franciszka Klimczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000871625, NIP: 1182216544, REGON: 387646363, o kapitale zakładowym w wysokości 400.000.
 26. Stripe – platforma płatności elektronicznych obsługiwana przez Stripe, Inc. z siedzibą w San Francisco, przy 510 Townsend Street, CA 94103.  
 27. Subskrypcja – wysyłka cykliczna Produktu (Produktów) polegająca na złożeniu Zamówienia, które z częstotliwością co 30 dni odnawia się bez konieczności składania przez Klienta dodatkowych oświadczeń. W ramach Subskrypcji Klient otrzymuje Produkt (Produkty) regularnie bez potrzeby składania każdorazowo kolejnego Zamówienia. Klient ma możliwość modyfikacji terminu złożenia Zamówienia w ramach Subskrypcji poprzez zmianę harmonogramu dostaw Produktu (Produktów).
 28. Umowa Sprzedaży  – umowę sprzedaży Produktu (Produktów) zawieraną albo zawartą pomiędzy Klientem a nikalab za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 29. Usługa elektroniczna  – usługę świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 30. Ustawa o Prawach Konsumenta  – ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 31. Użytkownik  – osoba korzystająca ze Sklepu Internetowego, w szczególności korzystająca z Konta.
 32. Zamówienie  – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia
  i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu (Produktów) z nikalab.

 

§ 2.
Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.
 2. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednak konieczna dla utworzenia Konta i/lub złożenia Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej, w szczególności do nazwy Sklepu Internetowego, jego domeny internetowej, a także do tekstów, formularzy, logotypów, grafik, zdjęć Produktów i innych materiałów należą do nikalab i podlegają ochronie prawnej. Korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz wykorzystywanie tekstów zamieszczonych w Sklepie Internetowym, Formularzu Zamówienia oraz Newsletterze bez pisemnej zgody nikalab lub innej osoby trzeciej posiadającej do nich prawa.
 5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga, aby urządzenia końcowe, z których korzysta Użytkownik, spełniały następujące, minimalne wymagania techniczne:
  1. komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej i posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
  3. przeglądarka internetowa w aktualnej wersji:
   1. Google Chrome,
   2. Google Chrome dla Android,
   3. Mozilla Firefox,
   4. Microsoft Edge,
   5. Apple Safari dla MacOS,
   6. Apple Safari dla iOS.
 6. Kontakt z nikalab możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@nikalab.eu, oraz za pośrednictwem chatu z przedstawicielem obsługi Klienta dostępnego w witrynie Sklepu Internetowego.
 7. Wszelkie informacje zawarte w Sklepie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny
  i nie stanowią ani nie zastępują porady lekarskiej lub farmaceutycznej.

 

§ 3.
Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną i korzystania ze Sklepu Internetowego

 

 1. Usługi świadczone przez nikalab za pośrednictwem Sklepu Internetowego polegają na:
  1. prezentacji Produktów,
  2. umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Formularza Zamówienia,
  3. umożliwieniu korzystania przez Użytkownika z Konta w Sklepie Internetowym,
  4. umożliwieniu Użytkownikom dodawanie Opinii o Produkcie w Sklepie Internetowym,
  5. subskrypcji Newslettera.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych przez nikalab jest nieodpłatne.
 3. Klient korzystający ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest do:
  1. korzystania z Usług Elektronicznych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami Regulaminu,
  2. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym, a także wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym,
  3. korzystania z Usług Elektronicznych w sposób niezakłócający ich funkcjonowania,
  4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Sklepie Internetowym i Newsletterze
   w zakresie własnego użytku osobistego.
 4. Formularz Zamówienia umożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży bez konieczności zakładania Konta, ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem.
 5. Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn wypowiedzenia. Użytkownik może wypowiedzieć tę umowę drogą elektroniczną na adres e-mail: zwroty@nikalab.eu lub pisemnie na adres nikalab: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02 – 797 Warszawa.
 6. Klient może ponadto zrezygnować z subskrypcji Newslettera ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn wypowiedzenia poprzez kliknięcie w przeznaczony do tego celu link umieszczony każdorazowo wśród treści elektronicznych przesyłanych w ramach Newslettera.
 7. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, nikalab może wypowiedzieć umowę
  o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia złożonego drogą elektroniczną lub pisemnie.
 8. Reklamacje związane ze świadczeniem przez nikalab Usług Elektronicznych oraz pozostałe reklamacje dotyczące działania Sklepu Internetowego Użytkownik może składać drogą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@nikalab.eu lub pisemnie na adres nikalab: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02 – 797 Warszawa.
 9. W zgłoszeniu reklamacyjnym dotyczącym świadczenia przez nikalab Usług Elektronicznych Użytkownik powinien wskazać swoje dane, tj. imię i nazwisko oraz firmę – jeśli znajduje to zastosowanie, adres do doręczeń, rodzaj i datę wystąpienia zdarzenia stanowiącego przyczynę reklamacji oraz sprecyzowane żądanie. W celu ułatwienia procesu rozpatrywania reklamacji, Użytkownik powinien ponadto podać możliwie najwięcej informacji i okoliczności wystąpienia przyczyny reklamacji, ewentualnie przedłożyć pliki dotyczące przedmiotu reklamacji.
 10. Rozpatrzenie powyższej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej skutecznego doręczenia. Odpowiedź nikalab w sprawie reklamacji zostanie wysłana
  z użyciem danych kontaktowych wskazanych przez Użytkownika w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

§ 4.
Konto Użytkownika

 

 1. Użytkownik ma prawo do założenia i korzystania z jednego Konta w tym samym czasie.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z Konta możliwe jest po:
  1. wypełnieniu przez Użytkownika Formularza Rejestracji poprzez podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło,
  2. zaakceptowaniu Regulaminu, a także Polityki Prywatności i Korzystania z Plików Cookies
   w nikalab oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  3. kliknięciu pola „Utwórz”.
 3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest pomiędzy nikalab a Użytkownikiem na czas nieokreślony.
 4. Na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu przesyłane będą informacje dotyczące złożonego Zamówienia oraz inne informacje związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego.
 5. Użytkownik posiadający Konto zobowiązany jest do aktualizacji danych podanych w Formularzu Rejestracji po każdej ich zmianie. nikalab nie ponosi odpowiedzialności za brak aktualizacji danych Użytkownika.
 6. Na Koncie znajdują się informacje takie jak w szczególności:
  1. dane kontaktowe Użytkownika wskazane w Formularzu Rejestracji,
  2. historia Zamówień,
  3. dane dostawy.
 7. W ramach korzystania z Konta, Użytkownik może w szczególności:
  1. złożyć Zamówienie,
  2. przeglądać historię Zamówień,
  3. zmienić swoje dane,
  4. usunąć Konto.
 8. Użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) bez wskazywania przyczyn jego usunięcia. Użytkownik może wypowiedzieć tę umowę drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@nikalab.eu lub pisemnie na adres nikalab: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02 – 797 Warszawa. Zgłoszenie żądania usunięcia Konta nie wpływa na wcześniej zawarte Umowy Sprzedaży. Usunięcie konta powoduje nieodwracalną utratę zgromadzonych na nim treści, nie oznacza jednak cofnięcia zgód marketingowych.
 9. Użytkownik korzystający z Konta powinien zastosować się do następujących rekomendacji dotyczących bezpieczeństwa:
  1. nie należy zapisywać hasła w sposób umożliwiający ujawnienie hasła osobom trzecim,
  2. w przypadku podejrzenia wejścia w posiadanie hasła przez osoby trzecie, należy niezwłocznie podjąć próbę zmiany hasła oraz zawiadomić o tym fakcie nikalab,
  3. w sytuacji, gdy Użytkownik zapomniał lub utracił hasło, powinien niezwłocznie wykonać procedurę zmiany hasła na nowe,
  4. kończąc lub przerywając korzystanie z Konta, należy niezwłocznie się wylogować,
  5. komputery i inne urządzenia multimedialne, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Konta, powinny być chronione w sposób zapewniający ochronę przed złośliwym oprogramowaniem oraz atakiem z zewnątrz.

 

§ 5.
Dodawanie Opinii

 

 1. Klientowi Sklepu Internetowego przysługuje uprawnienie do dobrowolnego i nieodpłatnego dodania Opinii dotyczącej Produktu.
 2. nikalab zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem zamieszczającym Opinię pod wskazanym przez Użytkownika adresem e-mail.
 3. Aby Opinia mogła być opublikowana w Sklepie Internetowym, powinna być napisana w sposób zrozumiały w języku polskim lub angielskim z zachowaniem zasad poprawności językowej.
 4. Publikowane Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Użytkowników. Poprzez dodanie Opinii Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści.
 5. Opinie nie wyrażają poglądów nikalab i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. nikalab nie jest dostawcą treści wynikających z Opinii, a jedynie zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 6. Użytkownik może dodać Opinię poprzez formularz ”Napisz opinię” dostępny w Sklepie Internetowym. Aby dodać Opinię, Użytkownik powinien:
  1. podać dane w postaci oznaczenia Użytkownika (imię),
  2. wskazać swój adres e-mail (niewidoczny dla pozostałych Użytkowników),
  3. ocenić Produkt poprzez zaznaczenie odpowiednio od jednej do pięciu gwiazdek widocznych w formularzu,
  4. wpisać tytuł i treść Opinii,
  5. kliknąć odpowiedni przycisk potwierdzający dodatnie Opinii.
 7. Opinia Użytkownika nie stanowi narzędzia do wszczęcia postępowania reklamacyjnego Produktu, o którym mowa w § 11. ust. 2 Regulaminu, a także podzielenia się spostrzeżeniami na temat poziomu obsługi lub działaności Sklepu Internetowego. W tym celu Użytkownik może zwrócić się do nikalab drogą elektroniczną na adres: reklamacje@nikalab.eu lub pisemnie na adres nikalab: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02 – 797 Warszawa.
 8. nikalab zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści Opinii przed jej opublikowaniem.
 9. nikalab nie redaguje wypowiedzi zamieszczanych przez Użytkowników, jednakże zastrzega sobie prawo do decydowania o opublikowaniu w Sklepie Internetowym dodanych Opinii lub ich odrzucaniu. nikalab zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji Opinii, w szczególności gdy Opinia:
  1. narusza obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje, jej forma jest obraźliwa lub wulgarna,
  2. wzywa do przemocy, nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej,
  3. stanowi czyn nieuczciwej konkurencji wobec nikalab,
  4. zawiera dane osobowe, teleadresowe lub adresy komunikacji elektronicznej,
  5. stanowi kopię treści Opinii Produktu w całości lub części pochodzącej od innego Użytkownika, producenta Produktu lub z wszelkich innych źródeł, a także jeśli jest kopią innej opinii napisanej przez tego samego Użytkownika,
  6. zawiera odnośniki do innych stron internetowych, w szczególności serwisów konkurencyjnych w stosunku do nikalab lub porównywarek cen,
  7. zawiera treści reklamowe, inne treści o charakterze komercyjnym lub ma charakter spamu,
  8. nie dotyczy opiniowanego Produktu,
  9. jest wyłącznie opisem opiniowanego Produktu lub nie ma wartości merytorycznej,
  10. napisana jest w sposób rażąco niezgodny z zasadami poprawności językowej (przykładowo nie zawiera polskich znaków lub składa się wyłącznie z wersalików).
 10. Dodanie Opinii nie może być wykorzystywane przez Użytkownika do działań bezprawnych. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez niego w Sklepie Internetowym.
 11. nikalab zastrzega sobie możliwość udostępnienia treści Opinii podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.
 12. Użytkownik udziela nikalab nieograniczonej w czasie licencji na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie i publikowanie, kopiowanie oraz dystrybucję przez nikalab wszelkich Opinii zamieszczonych przez Użytkownika w Sklepie Internetowym. W ramach udzielonej licencji, nikalab uzyskuje prawo do:
  1. rozpowszechniania Opinii lub ich części przez publiczne udostępnianie ich w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet) i publiczne wyświetlenie;
  2. wykorzystanie Opinii lub ich części we wszelkich kampaniach marketingowych nikalab;
  3. utrwalanie i zwielokrotnianie Opinii lub ich części poprzez wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Opinii, w tym techniką drukarska, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
 13. W ramach udzielonej licencji Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie Opinii w dowolnych częściach, udzielanie sublicencji osobom trzecim na wykorzystanie Opinii lub jej części, a także wykorzystywanie Opinii lub dowolnych ich części w celu promocji i reklamy nikalab. Jednocześnie Użytkownik, udzielając licencji, zapewnia nikalab, że Opinia stanowi wynik jego własnej intelektualnej pracy oraz nie narusza praw autorskich osób trzecich. W przypadku nieprawdziwości powyższych oświadczeń Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za naruszenie ich praw.
 14. Poprzez dodanie Opinii Użytkownik akceptuje Regulamin.
 15. nikalab zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości dodawania Opinii dla wybranych Produktów i ukrycia wszelkich Opinii ich dotyczących.

 

§ 6.
Subskrypcja

 

 1. Skorzystanie z Subskrypcji umożliwia Klientowi, składającemu Zamówienie w ramach Subskrypcji, korzystniejsze warunki zawarcia Umowy Sprzedaży, polegające na możliwości nabycia Produktu (Produktów) za niższą Cenę w stosunku do Ceny Produktu (Produktów) objętego Zamówieniem z wysyłką jednorazową.
 2. Korzystanie przez Klienta z Subskrypcji nie wyłącza możliwości złożenia i opłacenia dodatkowego Zamówienia z wysyłką jednorazową, a także złożenia dodatkowego Zamówienia w ramach Subskrypcji.
 3. Korzystając z Subskrypcji, Klient nie ponosi kosztów dostawy Produktu (Produktów). Powyższe nie znajduje zastosowania wobec Zamówień z wysyłką jednorazową. Klient nie ponosi ponadto kosztów dostawy Produktów w przypadku, kiedy w ramach jednego Zamówienia nabywa Produkt (Produkty) objęty Subskrypcją oraz dodatkowy Produkt (Produkty) wysyłany jednorazowo.
 4. Do złożenia Zamówienia w ramach Subskrypcji niezbędne jest posiadanie aktywnego kontacw jednym z wybranych systemów płatności mobilnych: PayPal, G Pay, Apple Pay lub posiadanie karty debetowej lub kredytowejc akceptowanej przez Stripe. Szczegółowe wymogi techniczne dotyczące korzystania z wybranej metody płatności mogą być uzależnione od postanowień regulaminów operatorów płatności. nikalab zastrzega możliwość czasowego wyłączenia lub zmiany wybranych, dostępnych metod płatności.
 5. Klient zarządza Subskrypcją poprzez Konto. Klient ma możliwość w szczególności:
  1. ustalenia harmonogramu dostaw Produktu (Produktów),
  2. modyfikowanie Zamówienia objętego Subskrypcją,
  3. anulowanie korzystania z Subskrypcji.
 6. Korzystając z Subskrypcji, Klient wyraża zgodę na cykliczne pobieranie przez operatora płatności z karty płatniczej Klienta Ceny Produktu (Produktów) objętego Subskrypcją, zgodnie z regulaminem operatora płatności.
 7. W okresie korzystania z Subskrypcji, Klient jest zobowiązany do zapewnienia, w sposób określony przez operatora płatności, środków wystarczających na zrealizowanie Płatności Cyklicznej.
 8. Klient może anulować w każdym czasie Subskrypcję. Anulowanie korzystania z Subskrypcji nie wpływa na Umowy Sprzedaży zawarte wcześniej w ramach Subskrypcji.
 9. Anulowanie Subskrypcji ma skutek natychmiastowy, z zastrzeżeniem, że w przypadku anulowania Subskrypcji po wygenerowaniu Zamówienia w ramach Subskrypcji a przed dostawą Produktu (Produktów) objętego powyższym Zamówieniem, anulowanie Subskrypcji nie ma wpływu na to Zamówienie.
 10. Wygaśnięcie Subskrypcji, ze skutkiem od momentu zajścia zdarzenia wskazanego poniżej, następuje w przypadku:
  1. niedokonania Płatności Cyklicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia, w szczególności wskutek odrzucenia płatności przez wystawcę karty z powodu braku środków wystarczających na zrealizowanie Płatności Cyklicznej,
  2. usunięcia Konta.
 11. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z Subskrypcją i Płatnościami Cyklicznymi. Klient może składać drogą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@nikalab.eu lub pisemnie na adres nikalab: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02 – 797 Warszawa.
 12. W zgłoszeniu reklamacyjnym dotyczącym Subskrypcji lub Płatności Cyklicznych powinien wskazać swoje dane, tj. imię i nazwisko oraz firmę – jeśli znajduje to zastosowanie, adres do doręczeń, numer zamówienia i/lub transakcji, rodzaj i datę wystąpienia zdarzenia stanowiącego przyczynę reklamacji oraz sprecyzowane żądanie w zakresie sposobu rozpatrzenia reklamacji.
 13. Rozpatrzenie powyższej reklamacji przez nikalab następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej skutecznego doręczenia. Odpowiedź nikalab w sprawie reklamacji zostanie wysłana z użyciem danych kontaktowych wskazanych przez Użytkownika w zgłoszeniu reklamacyjnym. W przypadku braku ustosunkowania się nikalab we wskazanym terminie, uznaje się, że uznał on reklamację.
 14. W zakresie prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej w ramach Subskrypcji, zastosowanie znajdują postanowienia § 10 Regulaminu.

 

§ 7.
Procedura zawarcia umowy

 

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki oraz inne informacje o Produktach zamieszczone w Sklepie Internetowym, w szczególności ich opisy, właściwości, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Klient może złożyć Zamówienie, a następnie zawrzeć Umowę Sprzedaży poprzez:
  1. dodanie Produktu (Produktów) do Koszyka,
  2. zalogowanie się do Konta (opcjonalnie),
  3. złożenie Zamówienia poprzez prawidłowo wypełniony Formularz Zamówienia na stronie Sklepu Internetowego,
  4. zaakceptowanie Regulaminu, a także Polityki Prywatności i Korzystania z Plików Cookies
   w nikalab oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  5. dokonanie wyboru metody płatności,
  6. wskazanie danych do faktury,
  7. w przypadku zawierania Umowy Sprzedaży w ramach Subskrypcji – wyrażenie zgody na Subskrypcję,
  8. naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”,
  9. uiszczenie Ceny z użyciem wybranej metody płatności.
 3. W Formularzu Zamówienia Użytkownik wskazuje następujące dane:
  1. imię i nazwisko,
  2. firma i NIP (opcjonalnie),
  3. adres dostawy,
  4. numer telefonu,
  5. adres e-mail.
 4. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę. Realizacja Zamówień odbywa się w Dni i Godziny Robocze.
 5. Po złożeniu Zamówienia, nikalab niezwłocznie potwierdza złożenie Zamówienia przez Klienta. Potwierdzenie złożenia Zamówienia przez nikalab następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia. Wiadomość e-mail stanowi potwierdzenie zawarcia pomiędzy nikalab a Klientem Umowy Sprzedaży.
 6. Umowę traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia, o której mowa powyżej.
 7. W przypadku posiadania Karty Podarunkowej, Klient może ich użyć przed złożeniem Zamówienia w przeznaczonym do tego celu polu Formularza Zamówienia. Użycie Karty Podarunkowej spowoduje przeliczenie Ceny do zapłaty. nikalab zastrzega, że odrębne regulaminy mogą wprowadzać dodatkowe ograniczenia lub warunki stosowania Kart Podarunkowych.
 8. W przypadku braku dostępności zamówionego przez Klienta Produktu (Produktów), nikalab informuje o tym w Sklepie Internetowym lub informuje o tym bezpośrednio Klienta, który złożył Zamówienie na Produkt (Produkty). W takiej sytuacji Klient może, według własnego uznania, wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia.
 9. Do momentu naciśnięcia na przycisk „Kupuję i płacę”, Klient może modyfikować Zamówienie
  w Koszyku, w szczególności w zakresie wyboru Produktu (Produktów), metod płatności oraz danych wskazanych w Formularzu Zamówienia.

 

§ 8.
Sposób i termin płatności

 

 1. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia, która obejmuje ceny poszczególnych Produktów, podatki oraz koszty dostawy, jest każdorazowo podawana w Formularzu Zamówienia w trakcie składania Zamówienia, a następnie w potwierdzeniu złożenia Zamówienia. Przed finalizacją Zamówienia wyświetlane są całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest uiścić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia Produktu (Produktów).
 2. Wskazana w trakcie składania Zamówienia Cena jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.
 3. Płatności mogą być dokonywane w następujący sposób:
  1. kartą kredytową/debetową umożliwiającą obciążenie rachunku bankowego Klienta pełną należną kwotą Ceny do zapłaty,
  2. poprzez jednorazową płatność elektroniczną za pośrednictwem serwisu:
   1. PayPal,
   2. BLIK,
   3. PayU,
   4. Apple Pay,
   5. G Pay.
 4. nikalab zastrzega możliwość czasowego wyłączenia lub zmiany wybranych, dostępnych metod płatności.
 5. Aktualnie dostępne sposoby płatności prezentowane są podczas procedury składania Zamówienia. Szczegółowy opis dostępnych metod płatności, w tym dokumentacja regulująca zasady świadczenia usług płatniczych i rozpatrywania reklamacji, dostępny jest na stronach internetowych poszczególnych operatorów płatności.
 6. W Sklepie Internetowym mogą być organizowane promocje na wybrane Produkty. O zasadach dotyczących promocji decyduje wyłącznie nikalab, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu Internetowego oraz za pośrednictwem Newslettera.

 

§ 9.
Dostawa

 

 1. nikalab dokonuje dostawy Produktu (Produktów) za pośrednictwem wybranych firm kurierskich oraz prywatnych operatorów logistycznych, wskazanych każdorazowo w szczególności w Formularzu Zamówienia, na adres wskazany w Formularzu Zamówienia.
 2. nikalab nie ma wpływu na godziny dostarczania Produktów przez kuriera.
 3. Dostawy Produktu (Produktów) są realizowane w Dni Robocze.
 4. Koszty dostawy wskazywane w trakcie składania Zamówienia wliczone są w Cenę. Koszty te ponosi Klient.
 5. Klient zobowiązuje się do odebrania dostarczonego Produktu (Produktów).
 6. nikalab zamieszcza w Sklepie Internetowym informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do realizacji i dostawy Produktu.
 7. W przypadku gdy nikalab nie będzie w stanie dochować terminu realizacji Zamówienia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, niezwłocznie poinformuje Klienta o możliwym, najszybszym czasie realizacji.

 

§ 10.
Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny odstąpienia i bez poniesienia kosztów w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia (inna niż przewoźnik) weszła w posiadanie zamówionego Produktu (Produktów).
 2. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży może nastąpić w ten sposób, że Klient będący Konsumentem podpisze formularz odstąpienia od Umowy Sprzedaży dostępny pod linkiem tutaj oraz wyśle go na adres nikalab: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02 – 797 Warszawa lub wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży drogą elektroniczną na adres: zwroty@nikalab.eu. Wyżej określony sposób wyrażenia oświadczenia woli od odstąpieniu od Umowy Sprzedaży nie wyłącza złożenia takiego oświadczenia w inny sposób (przykładowo w formie pisma wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną), o ile wyraża on wolę Klienta będącego Konsumentem w sposób dostateczny.
 3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Klient będący Konsumentem może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. nikalab, w przypadku wykonania przez Klienta będącego Konsumentem prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zwraca mu niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, wszystkie dokonane przez niego płatności.
 5. nikalab dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący Konsumentem, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Klienta będącego Konsumentem od Umowy Sprzedaży, które obowiązany jest on ponieść, obejmują:
  1. bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania Produktu do nikalab,
  2. jeżeli Klient będący Konsumentem wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, nikalab nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. nikalab niezwłocznie przekazuje Klientowi będącemu Konsumentem potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu wskazanego przez niego adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.
 8. Klient będący Konsumentem ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt nikalab lub przekazać go osobie upoważnionej przez nikalab do odbioru, chyba że nikalab zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. nikalab ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Klient będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach,
  o których mowa w art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta, w szczególności, jeżeli przedmiotem Umowy Sprzedaży jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia lub rzecz dostarczana jest w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. W szczególności, ze względu na ochronę zdrowia, prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w sytuacji, gdy po odebraniu Produktu (Produktów) Klient otworzył opakowanie, w którym bezpośrednio znajduje się Produkt.

 

§ 11.
Tryb postępowania reklamacyjnego

 

 1. nikalab obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt (Produkty) wolny od wad fizycznych
  i prawnych.
 2. W przypadku wady Produktu, Klientowi przysługuje uprawnienie do reklamacji Produktu poprzez zawiadomienie nikalab drogą elektroniczną na adres: reklamacje@nikalab.eu lub pisemnie na adres nikalab: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02 – 797 Warszawa.
 3. Postawę i zakres odpowiedzialności nikalab wobec Konsumenta z tytułu niezgodności Produktu
  z Umową Sprzedaży określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta.
 4. W celu ułatwienia procesu rozpatrywania reklamacji, zaleca się, aby zgłoszenie reklamacyjne zawierało następujące dane:
  1. imię i nazwisko (ewentualnie firma),
  2. adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu),
  3. numer Zamówienia,
  4. informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości, w tym dowody, takie jak pliki lub zdjęcia dotyczące przedmiotu reklamacji,
  5. żądany sposób doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub żądanie obniżenia ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży,
  6. podpis (wyłącznie w przypadku reklamacji składanej pisemnie).
 5. Klient jest zobowiązany sprawdzić stan przesyłki w trakcie odbioru, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania lub Produktu, powinien zgłosić ten fakt kurierowi i sporządzić protokół reklamacyjny. Klient zobowiązany jest także udokumentować zaistniałe uszkodzenia i przedstawić je nikalab. Sporządzenie protokołu reklamacyjnego ma charakter zalecenia i nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji przez nikalab.
 6. Reklamacje rozpatrywane będą przez nikalab niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej nikalab. Brak ustosunkowania się nikalab w powyższym terminie oznacza, że nikalab uznał reklamację za uzasadnioną.
 7. O rezultacie reklamacji nikalab poinformuje Klienta drogą elektroniczną na adres wskazany
  w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Klienta.
 8. W razie uwzględnienia reklamacji, nikalab zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy Produktu lub wymiany Produktu na wolny od wad,  a jeżeli nie jest to możliwe – obniżenia ceny.
 9. W przypadku Umów Sprzedaży zawieranych pomiędzy nikalab a Przedsiębiorcami, odpowiedzialność nikalab z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 

§ 12.
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze inspekcji handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Wykaz stałych polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej,
  2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a nikalab. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,
  3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a nikalab, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny.

 

§ 13.
Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy Sprzedaży zawierane przez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w Sklepie Internetowym w zakładce „Regulamin”. Regulamin jest udostępniony w Sklepie Internetowym w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 3. nikalab zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn.
 4. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli Użytkownik został prawidłowo powiadomiony
  o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
 5. Zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących jednocześnie Konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia
  w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, a także zawarte lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy o prawach konsumenta.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 listopada 2021 roku.